www.endelfoisonline.gr

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Ολοκληρώθηκε η ημερίδα της ΑΝ.ΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ


Ημερίδα ενημέρωσης των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε από την ΑΝ.ΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και από το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ την Τετάρτη 30-3-2011 και ώρα 19.00 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας στη Λαμία. Οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σε βάθος για όλες τις παραμέτρους υλοποίησης του Προγράμματος ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και να απαντηθούν σχετικά τους ερωτήματα. Την παρουσίαση του Προγράμματος πραγματοποίησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝ.ΔΙΑ κ. Καράντζαλης Λουκάς , ο Υπεύθυνος Δράσης κ. Αστρακάς Στυλιανός και ο κ. Καργιώτης Ιωάννης. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ΑΝ.ΔΙΑ, κ. Τζούφλας Κωνσταντίνος. Η ΑΝ.ΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ως εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ έχει την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος για ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα. Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεί στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων και υπό προϋποθέσεις των μεγάλων επιχειρήσεων, σαν βασική επιλογή για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας

Το εν λόγω πρόγραμμα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

1.Το πρόγραμμα διαθέτει το συνολικό ποσό των 100.000.000,00€ (Δημόσια Δαπάνη-επιχορήγηση).

2. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν μια πρόταση είτε μεμονωμένα, είτε ως συμμέτοχος / εταίρος σε ομαδικό σχήμα, Μεμονωμένες Υφιστάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) στους τομείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών, των Υπηρεσιών ΚΑΙ του Εμπορίου και έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2010.

3. Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από €30.000,00 έως €250.000,00 .

4. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης διαμορφώνεται ως εξής: 1) Ανεξαρτήτως μεγέθους της (μικρομεσαίας) Επιχείρησης, και για μεμονωμένα Επιχειρηματικά Σχέδια σε 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια. 2) Για την περίπτωση των συνεργασιών 40-50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. 3)Επιλέξιμες Δαπάνες-Κατανομή Προϋπολογισμού στο Επιχειρηματικό Σχέδιο Α/Α Κατηγορία Ενέργειας (Δαπάνης) 1 Μηχανολογικός Εξοπλισμός 2 Δαπάνες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών 3 Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων και συσκευασίας 4 Ενέργειες προβολής και προώθησης σε αγορές - στόχους. 5 Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (π.χ. Feasibility Studies) 6 Προστασία ή απόκτηση ή χρήση πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας 7 Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρώπινων πόρων


5. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης.


6. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 10-03-2011 μέχρι τις 24-05-2011 μέσω των διαδικτυακών τόπων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΦΕΠΑΕ) http://www.efepae.gr/ και της ΑΝ.ΔΙΑ (http://www.andia.gr/) και του ΥΠΟΙΑΝ - http://www.ypoian.gr/, http://www.ggb.gr/, http://www.antagonistikotita.gr/, http://www.espa.gr/, www.ependyseis.gr/mis .


7. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Προγράμματος, στους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους.


8. Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με την ΑΝ.ΔΙΑ 22310-67498 & 67047, τον ΕΦΕΠΑΕ στα τηλέφωνα 210-6985210 , το γραφείο πληροφόρησης κοινού της ΕΥΔ- ΕΠΑΕ στο τηλ. 8011136300 και τα τοπικά Επιμελητήρια.


Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΔΙΑ Στερεάς Ελλάδας Λουκάς Καράντζαλης Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου